Naujienos 

2017 m. EKGT posėdžiai


Antrasis Tarybos posėdis vyko 2017 m.  vasario 21 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 15 Tarybos narių ir svečiai - Svečiai – Arvydas Kirda (Trakų Vokės dvaro sodybos folklorinio ansamblio „Vija“ vadovas), Arūnas Vaicekauskas (VDU Kultūros studijų ir etnologijos katedros lektorius), Jonas Rudzinskas (LTS pirmininkas), Regina Voverytė-Šimkienė (ŽŪM KPBTPMS vedėja).

Svarstyta: 1. Planuojami LR Aplinkos ministerijai pavaldžių saugomų teritorijų direkcijų veiklos pokyčiai. 2. 2016 metų „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. programos“  tyrimų pristatymas: 2.1  „Institucinė įtaka Užgavėnių tradicijų tęstinumui XX šimtmečio pabaigoje - XXI šimtmetyje: lyginamasis atvejų tyrimas“   (pristato Doc. Dr. Arūnas Vaicekausakas); 2.2. "Baltarusijos kraštų (Gervėčių ir Pelesos, Rodūnės, Lydos) lietuvių bendruomeniųmuzikavimo tradicijos kaita XX a. antroje pusėje - XXI a. pradžioje" (pristato Arvydas Kirda). 3. Tautinio drabužio tyrimų sistemos ir gamybos tobulinimas. 4. Muzikinio folkloro studijos. 5. Baltų kultūros kelio idėjos aptarimas. 6. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Įpareigoti V. Bezarą, O. Drobelienę ir V. Jocį iki kovo 6 d. parengti raštą LR Aplinkos ministerijai. 2. 1.Remiantis A. Vaicekausko atlikto tyrimo medžiaga bei išvadomis, parengti rekomendacijas Savivaldybių kultūros centrams, vietos bendruomenėms. 2. 2. Remiantis A. Kirdos tyrimo išvadomis ir rekomendacijomis, parengti raštą LR Vyriausybei dėl lietuvių etnininėse žemėse, esančiose už Lietuvos Respublikos ribų, gyvenančių lietuvių kultūros finansavimo atskiros programos. 2. 3. Remiantis A. Kirdos tyrimo išvadomis ir rekomendacijomis, parengti raštą LR Užsienio reikalų ministerijai ir LR Kultūros ministerijai dėl sąlygų dalyvauti Lietuvoje vykstančiose etnokultūrinėse stovyklose už Lietuvos Respubliko ribų, etninėse lietuvių žemėse gyvenantiems lietuvių vaikams sudarymo. 2. 4. Atliktų tyrimų medžiagą patalpinti EKGT svetainėje, parengti publikacijas EKGT leidiniui bei kitai įvairialypei sklaidai. 3. 1. Remiantis ŽŪM, LNKC, Muziejų asociacijos, Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir EKGT regioninių tarybų narių informacija, sudaryti tautinio kostiumo ir jo dalių gamintojų bei  ekspertų-konsultantų sąrašą. Sąrašą patalpinti EKGT svetainėje. 3. 2. Palaikyti tautodailininkų ir tautinio kostiumo tyrinėtojų siekį įsteigti tautinio drabužio informacinį-mokslinį ir konsultacinį centrą (su padaliniais etnografiniuose regionuose), kuris vienytų tautinio drabužio kūrybos ir gamybos  grandyje dalyvaujančias visas suinteresuotas šalis nuo žaliavų augintojų iki drabužio vartotojų. 4. Parengti raštą LR Švietimo ir mokslo ministerijai dėl Etnologijos disciplinos išsaugojimo. 5. Surinkti informaciją apie jau įgyvendintas iniciatyvas, susijusias su Baltų kultūros kelio idėja. 6. Patvirtinti Etninės kultūros globos tarybos administracijos struktūrą ir etatų sąrašą.

 

Trečiasis tarybos posėdis vyko 2017 m.  kovo 14 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 14 Tarybos narių ir svečiai -  Svečiai – Algis Narutis (Vilniaus rokiškėnų klubo prezidentas), Kęstutis Akelaitis (architektas), Kristina Zazerskienė (keramikė), Palmira Damijonaitienė (tautodailininkė), Petras Damijonaitis, Jonas Rudzinskas (LTS pirmininkas).

Svarstyta: 1. Įstatymų,  susijusių su etnine kultūra, projektų Lietuvos Respublikos Seimo pavasario sesijoje aptarimas. 2. Vilniaus Lukiškių aikštės įpaminklinimas. 3. „Vilniaus atminties kultūros puoselėjimo programos“ projektas. 4. EKGT tarpininkavimas dėl Lietuvos akademinės bendruomenės kreipimosi į LR Prezidentę, LR Seimo pirmininką, LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetą, LR Seimo Kultūros komitetą, LR Ministrą Pirmininką, LR Švietimo ir mokslo ministeriją, Lietuvos mokslo tarybą bei LR Seimo Laikinąją etninės kultūros grupę dėl etnologijos studijų sugrąžinimo į studijų krypčių aukštosiose mokyklose sąrašą. 5. Lietuvos piliečių asmenvardžių rašyba.

Nutarta: 1.1. Ypatingą dėmesį skirti LR Seimo 2017 m. II (pavasario) sesijos  darbų programos antrajame ir devintajame skirsniuose numatytiems projektams iš švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srities, siekiant užtikrinti deramą dėmesį etninei kultūrai.  1. 2. Parengti raštus  LR Vyriausybei, ŽŪM, KM, ir ŠMM, siūlant savo ekspertų dalyvavimą su etnine kultūra susijusių klausimų svarstyme, pastoviose ir laikinose stebėsenos ar darbo grupėse, strateginių planų, programų kūrime. 2. Nuomonę dėl Vilniaus Lukiškių aikštės įpaminklinimo išreikšti individualiai. 3. 1. Sudaryti Vilniaus miestui reikšmingų etnokultūrinių reiškinių bei asmenybių sąrašą ir pateikti jį Vilniaus miesto savivaldybei. 3. 2. Įtraukti į siūlymus su mitologiniu, sakraliniu, legendiniu paveldu susijusius Vilniaus miesto objektus bei vietas.   4. Pritarti EKGT tarpininkavimui dėl Lietuvos akademinės bendruomenės kreipimosi „Dėl etnologijos studijų sugrąžinimo į studijų krypčių aukštosiose mokyklose sąrašą“ teikimo. 5. Išreiškiant Tarybos nuomonę, pakartotinai pateikti LRS Švietimo ir mokslo komitetui EKGT raštą „Dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos“ (anksčiau teiktas 2014 04 08, Nr. S-60).   

 

 

 

 

 

 


Naujausi pakeitimai - 2017-03-29


Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 metų programa
Tautinio kostiumo metams skirtų renginių gidas
Naujienų archyvas


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=884&p_d=205733&p_k=1