Apie Tarybą 

Tarybos istorija


Etninės kultūros globos taryba (toliau – Taryba) įkurta 2000 m. rugpjūčio 21 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu (Žin., 1999, Nr. 82-2414; įstatymas paskutinį kartą keistas 2006 m. sausio 9 d. (Žin., 2006, Nr. 6-192), naujoje jo redakcijoje pakeistas 10 straipsnis, 11 straipsnis bei IV skirsnis pripažinti netekusiais galios) ir Seimo nutarimu "Dėl Etninės kultūros globos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 59-1767).

2001 m. vasario 21 d. įsteigta Tarybos administracija.

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į išaugusią Tarybos darbų apimtį ir siekdamas sudaryti realias galimybes įstatyme numatytai etninės kultūros valstybinei globai regionuose užtikrinti, atsižvelgė į Tarybos prašymą ir 2004 m. valstybės biudžete numatė papildomai skirti lėšų Tarybos darbo užmokesčio fondui. Todėl Taryba, vadovaudamasi Seimo nutarimo "Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" IV skirsnio 21 dalimi, Tarybos sekretoriato vadovo teikimu 2004 m. sausio 21 d. patvirtino naują Tarybos sekretoriato struktūrą ir etatų sąrašą. Šiuose dokumentuose centrinėje Tarybos administracijoje vietoj 3,5 etatų numatyti 5 etatai, Tarybos padaliniuose – regioninėse etninės kultūros globos tarybose vietoje 0,5 etato numatyta po 1 etatą. 2005 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos nutarimais patvirtinti nauji Tarybos sekretoriato struktūra, etatų sąrašas ir nuostatai. Šiandieninė sekretoriato sudėtis.

Etninės kultūros valstybinės globos problemoms nagrinėti 2000–2001 m. sudarytos penkios nuolatinės ekspertų komisijos: Etninės kultūros gyvosios tradicijos komisija (pirmininkas Jonas Rudzinskas), Etninės kultūros paveldo komisija (pirmininkė Dalia Urbanavičienė), Regionų plėtros komisija (pirmininkė Virginija Kondratienė), Švietimo ir mokslo komisija (pirmininkė Irena Čepienė), Žiniasklaidos komisija (pirmininkas Jonas Trinkūnas). Tarybos 2004 m. kovo 17 d. nutarimu "Dėl Etninės kultūros globos tarybos komisijų sudėties patvirtinimo" pakeista nuolatinių ekspertų komisijų sudėtis, patvirtinti šie ekspertų komisijų pirmininkai: Rimantas Astrauskas - Švietimo ir mokslo ekspertų komisijos pirmininkas (vietoj Irenos Čepienės), Vygandas Čaplikas - Regionų plėtros ekspertų komisijos pirmininkas (vietoj Virginijos Kondratienės), Jonas Rudzinskas - Etninės kultūros gyvosios tradicijos ekspertų komisijos pirmininkas, Dalia Urbanavičienė - Etninės kultūros paveldo ekspertų komisijos pirmininkė, Jonas Trinkūnas - Žiniasklaidos ekspertų komisijos pirmininkas. Tarybos 2005 m. rugsėjo 28 d. nutarimu patvirtintame Etninės kultūros globos tarybos darbo reglamente atsisakyta nuolatinių ekspertų komisijų etninės kultūros globos problemoms nagrinėti, paliekant galimybę tuo tikslu sudaryti laikinąsias ekspertų grupes.

2009 m. gruodžio 15 d. Tarybos posėdyje sudarytos šios laikinosios ekspertų komisijos>>>.

Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimu priėmus naujus Etninės kultūros globos tarybos nuostatus (Žin., 2004, Nr. 165-6027), pasikeitė Tarybos sudarymo tvarka, sudėtis, valdymo sandara, darbo organizavimas ir kai kurios funkcijos.

Vadovaujantis šiuo nutarimu, iš 21 (anksčiau – 25) nario susidedančią Tarybą skiria ir atšaukia šios su etninės kultūros globa susijusios valstybės institucijos bei visuomeninės organizacijos: Lietuvos Respublikos Seimas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu (anksčiau – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas), Ministras Pirmininkas aplinkos, kultūros bei švietimo ir mokslo ministrų teikimu (anksčiau – Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Aplinkos ministerija), Lietuvos meno kūrėjų asociacija ir Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Lietuvos muziejų asociacija (anksčiau – Lietuvos nacionalinis muziejus, Rumšiškių liaudies buities muziejus, Lietuvos muzikos akademija, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos kompozitorių sąjunga, Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo, Radijo ir televizijos komisija, Žemės ūkio rūmai), Lietuvos liaudies kultūros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvių etninės kultūros draugija, Lietuvos kraštotyros draugija, Lietuvos ramuvų sąjunga ir 5 regioniniai Tarybos padaliniai (Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos).

Tarybos nariai

Pirmosios – 2000 m. įkurtos – Tarybos sudėtis buvo tokia:
Rimantas Astrauskas – Tarybos pirmininkas, Lietuvos kompozitorių sąjungos narys,
Virginija Kondratienė – Tarybos pirmininko pavaduotoja, kuruojanti teisės klausimus, Lietuvių etninės kultūros draugijos tarybos narė,
Jonas Rudzinskas – Tarybos pirmininko pavaduotojas, kuruojantis etninės kultūros gyvosios tradicijos klausimus, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas,
Dalia Urbanavičienė – Tarybos pirminko pavaduotoja, kuruojanti etninės kultūros gyvosios tradicijos klausimus, Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus (archyvo) vedėja,
Vitas Daniliauskas – Šakių “Varpo” vidurinės mokyklos direktorius (Suvalkijos regiono atstovas),
Irena Čepienė – Lietuvos Pedagogikos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė,
Stasys Gutautas – Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius,
Petras Kalnius – Lietuvos istorijos instituto Etnografijos skyriaus darbuotojas,
Genovaitė Kimbrienė – Žemės ūkio rūmų vyresnioji konsultantė,
Libertas Klimka – Lietuvos kraštotyros draugijos narys,
Birutė Kulnytė – Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė,
Ina Marčiulionytė – Kultūros viceministrė,
Marcelijus Martinaitis – Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos narys,
Jūratė Palionytė – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja,
Arimantas Raškinis – Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys,
Milda Ričkutė – Telšių aukštesniosios dailės mokyklos Pedagogikos skyriaus vedėja (Žemaitijos regiono atstovė),
Bronė Stundžienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vadovė,
Onutė Suncovienė – Dzūkijos draugijos pirmininkė (Dzūkijos regiono atstovė),
Vida Šatkauskienė – Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotoja,
Voldemaras Šimėnas – Prūsos ir Mažosios Lietuvos fondo valdybos viceprezidentas (Mažosios Lietuvos regiono atstovas),
Jonas Trinkūnas – Lietuvos romuvų sąjungos pirminikas,
Rasa Vasiliauskienė – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyriausioji specialistė,
Vitalija Vasiliauskaitė – Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotoja (Aukštaitijos regiono atstovė),
Ramunė Vėliuvienė – Radijo ir televizijos komisijos narė,
Angelė Vyšniauskaitė – Lietuvių katalikų mokslo akademijos narė.

2002 m. gegužės–liepos mėn. įsteigusi regionines etninės kultūros globos tarybas, Taryba patvirtino naujus savo narius, deleguotus iš regioninių tarybų: nuo 2002 m. gegužės 29 d. Aukštaitijos atstovę Liudviką Trasykytę (vietoj V. Vasiliauskaitės), Dzūkijos (Dainavos) – Romą Balčių (vietoj V. Čapliko), nuo 2002 m. liepos 11 d. Suvalkijos (Sūduvos) – Danguolę Micutienę (vietoj V. Daniliausko), nuo 2002 m. rugsėjo 11 d. Žemaitijos – Egidijų Skarbalių (vietoj M. Ričkutės) ir Mažosios Lietuvos – Virginiją Kondratienę (vietoj V. Šimėno).

Lietuvos Respublikos Seimas nuo 2002 m. rugsėjo 11 d. į Tarybą delegavo Dalią Teišerskytę (vietoj J. Jučo), Lietuvių etninės kultūros draugija – Krescencijų Stoškų (vietoj V. Kondratienės), nuo 2004 m. spalio 20 d. Lietuvos kompozitorių sąjunga  – Evaldą Vyčiną (vietoj R. Astrausko), Švietimo ir mokslo ministerija – Rolandą Zuozą (vietoj I. Čepienės), Žemaitijos regioninė taryba – Stasį Kasparavičių (vietoj E. Skarbaliaus), Žemės ūkio rūmai – Albertą Amšiejų (vietoj G. Staliūnienės), Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas – Rūtą Kačkutę (vietoj D. Teišerskytės), Lietuvos ramuvų sąjunga – Joną Vaiškūną (vietoj J. Trinkūno), Lietuvių katalikų mokslo akademija – Vacį Milių (vietoj A. Vyšniauskaitės).

Pasibaigus kadencijai į Tarybą deleguoti šie nariai: Rasa Bertašiūtė (delegavo Lietuvos liaudies buities muziejus), Libertas Klimka (Lietuvos kraštotyros draugija), Birutė Kulnytė (Lietuvos nacionalinis muziejus), Irena Seliukaitė (Kultūros ministerija), Bronė Stundžienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), Vida Šatkauskienė (Lietuvos liaudies kultūros centras).

Lietuvos Respublikos Seimo 2005 m. balandžio 14 d. nutarimu (Žin., 2005, Nr. 52-1738) patvirtinta nauja Tarybos sudėtis.

Libertas Klimka - Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius, daktaras.
Irena Regina Merkienė - Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotoja
, profesorė, habilituota daktarė.
Arnas Arlauskas
- Kelmės kultūros centro direktorius. (2006 m. sausio 26 d. vykusiame Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdyje jos narys Vaclovas Vaičekauskas atsistatydino iš Etninės kultūros globos tarybos. Vietoj jo Regioninė taryba delegavo Arną Arlauską).
Vygandas Čaplikas
- nepriklausomas ekspertas, docentas, daktaras.
Jūratė Jurevičienė
- Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros pagrindų ir teorijos katedros docentė.
Petras Kalnius
- Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, daktaras.
Birutė Kulnytė
- Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė.
Marcelijus Martinaitis
- rašytojas.
Danguolė Micutienė
- Marijampolės apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento vyriausioji specialistė.
Alfonsas Motuzas
- Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Lietuvos katalikų bažnyčios istorijos centro direktorius, profesorius, habilituotas daktaras. (A. Motuzas patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. sausio 9 d. nutarimu (Žin., 2006, Nr. 5-139), 2005 m. spalio mėnesį Anapilin pasitraukus Tarybos nariui Vaciui Miliui).
Jonas Rudzinskas - Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas.
Irena Seliukaitė
- Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja.
Nijolė Sliužinskienė
- Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro direktorė, daktarė.
Bronė Stundžienė
 - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja, daktarė.
Vida Šatkauskienė
- Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotoja, Etninės kultūros skyriaus vedėja.
Liudvika Trasykytė
- Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja.
Inija Trinkūnienė
- Socialinių tyrimų instituto mokslo darbuotoja.
Dalia Urbanavičienė 
- Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja, daktarė.
Arūnas Vaicekauskas
- Vytauto didžiojo universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedros vedėjas.
Rasa Vasiliauskienė
- Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyriausioji specialistė.
Rolandas Zuoza - Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų ir jaunimo socializacijos departamento direktorius.

 

2005-5009 m. kadencijos Taryba po pirmojo posėdžio

Taryba 2005.08.31 posėdyje. Stovi (iš kairės): Petras Kalnius, Jonas Rudzinskas, Libertas Klimka, Marcelijus Martinaitis, Irena Seliukaitė, Vida Šatkauskienė, Birutė Kulnytė, Danguolė Micutienė, Emilija Bugailiškienė (atstovauja Rolandui Zuozai), Irena Regina Merkienė.

Sėdi (iš kairės): Virginija Kondratienė, Bronė Stundžienė, Rasa Vasiliauskienė, Vygandas Čaplikas, Liudvika Trasykytė, Inija Trinkūnienė, Dalia Urbanavičienė, Nijolė Sliužinskienė.

Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. rugsėjo 29 d. Nr. XI-436 nutarimu (Žin., 2009, Nr. 117-4995) buvo patvirtinta nauja Tarybos sudėtis.

Tarybos vadovybė

Tarybos pirmininkas atstovauja Tarybai ir, remiantis 2005 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos priimtais, vadovauja Tarybos sekretoriatui. Tarybos nuostatuose numatyta, kad Tarybos pirmininką 4 metų kadencijai iš Tarybos narių skiria Seimas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu (iki tol Tarybos pirmininką 2 metų kadencijai iš Tarybos narių rinkdavo Taryba).

Pirmuoju Tarybos pirmininku 2000 m. rugpjūčio 21 d. išrinktas Rimantas Astrauskas, pirmininko pavaduotojais - Virginija Kondratienė (teisės klausimams), Jonas Rudzinskas (etninės kultūros gyvosios tradicijos klausimams) ir Dalia Urbanavičienė (etninės kultūros paveldo klausimams). 2001 m. gegužės 11 d. Tarybos administracijos vadove paskirta Virginija Kondratienė, vadovavusi Tarybos sekretoriatui iki Tarybos nutarimo (2005 m. rugpjūčio 31 d.) vadovimą sekretoriatui perleisti į Tarybos pirmininko rankas.

Pasibaigus Tarybos pirmininko kadencijai, 2002 m. rugsėjo 23 d. Tarybos posėdyje Tarybos pirmininku išrinktas Krescencijus Stoškus. Išrinktam Tarybos pirmininkui pasiūlius ir Tarybai pritarus, pirmininko pavaduotojai liko tie patys Tarybos nariai – Virginija Kondratienė (teisės klausimams), Jonas Rudzinskas (etninės kultūros gyvosios tradicijos klausimams), Dalia Urbanavičienė (etninės kultūros paveldo klausimams).

Pasibaigus Tarybos pirmininko kadencijai, 2004 m. spalio 20 d. Tarybos posėdyje Tarybos pirmininku vėl išrinktas Krescencijus Stoškus. Išrinktam Tarybos pirmininkui pasiūlius ir Tarybai pritarus, pirmininko pavaduotojai liko tie patys Tarybos nariai – Virginija Kondratienė (teisės klausimams), Jonas Rudzinskas (etninės kultūros gyvosios tradicijos klausimams), Dalia Urbanavičienė (etninės kultūros paveldo klausimams).

Lietuvos Respublikos Seimo 2005 m. birželio 28 d. nutarimu (Žin., 2005, Nr. 82-2998) Tarybos pirmininku paskirtas Libertas Klimka. Remiantis 2005 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos priimtu nutarimu, jis ėmė vadovauti ir Tarybos sekretoriatui. Pirmajame naujosios kadencijos Tarybos posėdyje 2005 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos nutarimu Tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkta Irena Regina Merkienė.

LR Seimo 2009 lapkričio 11 d. nutarimu Tarybos pirmininke keturių metų kadencijai paskirta Dalia Urbanavičienė.

Regioninės tarybos

Taryba, vadovaudamasi Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo II skyriaus 5 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" IV skyriaus 9 dalimi, Tarybos reglamentu ir Tarybos nutarimu "Dėl regioninių tarybų sudarymo ir organizavimo tvarkos", įsteigė regioninius Tarybos padalinius: Aukštaitijoje – 2002 m. gegužės 3 d., Dzūkijoje (Dainavoje) – 2002 m. gegužės 10 d., Sūduvoje (Suvalkijoje) – 2002 m. birželio 14 d., Žemaitijoje – 2002 m. liepos 5 d., Mažojoje Lietuvoje – 2002 m. liepos 16 d.

Aukštaitijos regioninės tarybos pirmininke išrinkta Liudvika Trasykytė (tuometinė Panevėžio miesto savivaldybės vicemerė), pavaduotojais – Vitalija Vasiliauskaitė, Jonas Vaiškūnas ir Rima Garsonienė. Aukštaitijos regiono etninės kultūros globos taryboje buvo 20 narių, koordinacinis centras įkurtas Panevėžyje.

Dzūkijos (Dainavos) regioninės tarybos pirmininku išrinktas Romas Balčius (Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, architektas), pirmininko pavaduotojais – Arvydas Švirmickas, Vygandas Čaplikas, Algimantas Černiauskas. Dzūkijos (Dainavos) regiono etninės kultūros globos taryboje buvo 29 nariai, koordinacinis centras įkurtas Alytuje.

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos pirmininke išrinkta Danguolė Micutienė (Marijampolės apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento vyriausioji specialistė), pavaduotojais – Asta Vandytė, Albinas Vaičiūnas, Zenius Šileris, Antanas Žilinskas, Valentinas Jezerskas. Suvalkijos (Sūduvos) regiono etninės kultūros globos taryboje buvo 27 nariai, koordinacinis centras įkurtas Marijampolėje.

Žemaitijos regioninės tarybos pirmininku išrinktas Alfredas Vauras (Telšių rajono savivaldybės tarybos narys), pavaduotojais – Algirdas Žebrauskas, Vacys Vaivada. Žemaitijos regiono atstovu Etninės kultūros globos taryboje išrinktas Egidijus Skarbalius (Seimo narys, Žemaičių kultūros draugijos narys). Žemaitijos regiono etninės kultūros globos taryboje buvo 14 narių, koordinacinis centras įkurtas Telšiuose.

Mažosios Lietuvos regioninės tarybos pirmininke išrinkta Genovaitė Kimbrienė (Lietuvos ūkininkių draugijos narė), pavaduotojais – Nijolė Sliužinskienė, Giedrė Skipitienė, Vigantas Giedraitis, Danutė Norušaitė, Roza Šikšnienė. Mažosios Lietuvos regiono atstove Etninės kultūros globos taryboje išrinkta Virginija Kondratienė (Prūsos ir Mažosios Lietuvos fondo prezidentė). Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros globos taryboje buvo 22 nariai, koordinacinis centras įkurtas Šilutėje.

Regioniniai Tarybos padaliniai įsteigti siekiant užtikrinti etninės kultūros paveldo apsaugą ir gyvosios tradicijos plėtrą regionuose, išsaugoti regionų identitetą, etninės kultūros objektų ir subjektų globą, įtraukti į etninės kultūros veiklą suinteresuotas institucijas, visuomenines organizacijas, vietos bendruomenę.

2004 m. birželio 4 d. vykusiame Aukštaitijos regioninės tarybos ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime naujai kadencijai regioninės tarybos pirmininke paskirta Liudvika Trasykytė. Pirmininko pavaduotoja vietoj V. Vasiliauskaitės išrinkta Liudmila Balčiūnienė. Nutraukti Aukštaitijos regioninės tarybos narių P. Blaževičiaus, R. Stumburienės, N. Šatienės, M. Treinio, daugiau kaip 2 kartus paeiliui be pateisinamos priežasties nedalyvavusių Aukštaitijos regioninės tarybos posėdžiuose, įgaliojimai.

2004 m. lapkričio 17 d. vykusiame Dzūkijos regioninės tarybos posėdyje Dzūkijos tarybos pirmininku vietoj R. Balčiaus išrinktas Vygandas Čaplikas, vietoj A. Švirmicko - Ona Drobelienė (pavaduotoja), vietoj V. Čapliko – Giedrius Bernatavičius  (pavaduotojas).   

Nuo 2004 m. spalio 7 d. keitėsi ir Mažosios Lietuvos regioninės tarybos sudėtis. Pagėgių savivaldybė delegavo Alvydą Dumbliauską (vietoj V. A. Mišeikio), Neringos savivaldybė – Narūną Lendraitį (vietoj V. Giedraičio). Atsistatydino Valdemaras Šimėnas, Dalia Kiseliūnaitė daugiau kaip 2 kartus paeiliui nedalyvavo posėdžiuose ir pagal Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros globos tarybos nuostatus jos įgaliojimai nutrūko. Pasibaigus Mažosios Lietuvos regioninės tarybos pirmininko kadencijai, 2004 m. spalio 7 d. Regioninės tarybos posėdyje jos pirmininke išrinkta Genovaitė Kimbrienė. Išrinktai regioninės tarybos pirmininkei pasiūlius, pavaduotojai liko tie patys tarybos nariai – Roza Šikšnienė, Nijolė Sliužinskienė, Giedrė Skipitienė. Pirmininko pavaduotoja išrinkta Regina Jokubaitytė (vietoj V. Giedraičio).

Kai kurie į Žemaitijos regioninę tarybą deleguoti savivaldybių atstovai posėdžiuose nedalyvavo, todėl 2004 m. buvo kreiptasi į Žemaitijos regiono apskričių ir savivaldybių administracijas bei visuomenines organizacijas su prašymu deleguoti atstovus į Žemaitijos regioninę tarybą. Tokiu būdu Regioninės tarybos sudėtį papildė 11 naujų narių: Vaclovas Vaičekauskas (Telšių apskritis), Vidas Norbutas (Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės teritorinis padalinys), Dalia Činkienė (Kretingos rajono savivaldybės administracijos kultūros skyrius), Dalia Jakienė (Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras), Andrius Dacius (Žemaičių kultūros draugija), Irena Zimblienė (Varnių regioninio parko direkcija), Zita Baniulaitytė (Palangos miesto savivaldybė), Aldona Kupelytė (Žemaitijos nacionalinio parko direkcija), Dalia Gontaitė (Mažeikių rajono savivaldybė), Donatas Bieliauskas (Rietavo savivaldybė), Darius Ramančionis (Kurtuvėnų regioninio parko direkcija).

Regioninių tarybų sudėtis kito 2007 m.

Šiandieninė Regioninių tarybų sudėtis >>> Tarybos patvirtinta 2011 m. kovo 15 d.


Naujausi pakeitimai - 2017-02-06
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7025&p_d=45508&p_k=1