Apie Tarybą 

Tarybos misija


Etninės kultūros globos tarybos (toliau - Taryba) misija - užtikrinti tautos etninio identiteto apsaugą ir etninės kultūros valstybinę globą.  Taryba yra Seimo ir Vyriausybės ekspertė bei patarėja etninės kultūros valstybinės globos ir politikos klausimais. Tarybos  t i k s l a s  – skatinti lietuvių etninės kultūros plėtotę, laiduojančią tautinio tapatumo ir savimonės išsaugojimą bei stiprinimą, savarankišką ir lygiavertį Lietuvos dalyvavimą pasaulio tautų kultūriniame gyvenime. Tarybos svarbiausios f u n k c i j o s yra:

  1. padėti Vyriausybei formuoti ir įgyvendinti etninės kultūros politiką bei koordinuoti etninės kultūros valstybinę globą;

  2. teikti išvadas Seimui ir Vyriausybei apie strateginius etninės kultūros valstybinės globos ir politikos klausimus;

  3. teikti išvadas ir siūlymus valstybės institucijoms etninės kultūros klausimais, vertinti etninės kultūros globos politikos ir strategijos įgyvendinimo programas, teikti siūlymus valstybės institucijoms dėl programų tobulinimo.

Tarybos veiklos strateginės k r y p t y s: 

  1. etninės kultūros gyvosios tradicijos tęstinumas;

  2. etninės kultūros objektų ir subjektų globa;

  3. etninės kultūros pažinimo užtikrinimas integruojant etnokultūrinį ugdymą į švietimo sistemą, rengiant specialistus, skleidžiant informaciją apie lietuvių etninę kultūrą žiniasklaidos priemonėmis;

  4. mokslinės etnokultūrinių tyrinėjimų bazės stiprinimas;

  5. etninės kultūros nematerialaus ir materialaus paveldo apsauga;

  6. regioninio savitumo išsaugojimas.


Naujausi pakeitimai - 2012-04-04
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7025&p_d=34721&p_k=1