Apie Tarybą 

Tarybos sudėtis


Etninės kultūros globos tarybą sudaro 21 narys-ekspertas. Juos ketverių metų kadencijai teisės aktų nustatyta tvarka skiria valstybės institucijos, mokslo ir studijų įstaigos bei visuomeninės organizacijos. Penkis narius į Tarybą skiria regioniniai Tarybos padaliniai (Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybos). Tarybos pirmininką iš Tarybos narių ketverių metų kadencijai skiria Lietuvos Respublikos Seimas. Tarybos nariai pareigas eina visuomeniniais pagrindais.


Ši Tarybos sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. Nr. XII-713 nutarimu (Žin., 2013, Nr. 140-7093):

Virginijus Jocys – Tarybos pirmininkas, į Tarybą išrinktas Žemaitijos regioninės Etninės kultūros globos tarybos teikimu.

Vytautas Ališauskas – į Tarybą išrinktas Lietuvių katalikų mokslo akademijos teikimu, VU Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedros docentas.

Nijolė Balčiūnienė – į Tarybą išrinkta Lietuvos Ramuvų sąjungos teikimu, Seimo nario padėjėja, Ramuvų sąjungos narė.

Dalia Bernotaitė-Beliauskienė – į Tarybą išrinkta Lietuvos muziejų asociacijos teikimu, Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus darbuotoja.

Vidmantas Bezaras – į Tarybą išrinktas ministro pirmininko teikimu, Aplinkos ministerijos saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius.

Emilija Bugailiškienė – į Tarybą išrinkta ministro pirmininko teikimu, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendro ugdymo ir profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė.

Ona Drobelienė – į Tarybą išrinkta Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, etnografė, Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė.

Vilma Griškevičienė į Tarybą išrinkta Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja.

Zigmas Kalesinskas – į Tarybą išrinktas Suvalkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, Sūduvos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, Tautinio kostiumo globos narys prie LR Kultūros ministerijos, Vilkijos bendruomenės centro pirmininkas, D. ir Z. Kalesinskų liaudies aukštesniosios amatų mokyklos direktorius.

Irena Kezienė – į Tarybą išrinkta ministro pirmininko teikimu, Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė.

Arūnas Eduardas Paslaitis – į Tarybą išrinktas Lietuvos meno kūrėjo asociacijos teikimu, architektas.

Rasa Paukštytė-Šaknienė – į Tarybą išrinkta Lietuvos istorijos instituto teikimu, daktarė, Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

Romualdas Povilaitis - į Tarybą išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto teikimu, daktaras, Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) docentas, ASU profesinės sąjungos komiteto pirmininkas, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas.  

Tojana Račiūnaitė - į Tarybą išrinkta Lietuvos universitetų rektorių konferencijos teikimu, daktarė, Dailėtyros instituto direktorė, vyriausioji mokslo darbuotoja.

Algirdas Sakalauskas – į Tarybą išrinktas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos teikimu, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.

Jūratė Šemetaitė – į Tarybą išrinkta Lietuvos liaudies kultūros centro teikimu, Lietuvos liaudies kultūros centro kultūros skyriaus Folkloro poskyrio vadovė.

Juozas Šorys – į Tarybą išrinktas Lietuvos kraštotyros draugijos teikimu, Žurnalo „Laudies kultūra“ vyresnysis redaktorius, Lietuvos kraštotyros draugijos tarybos narys.

Vytautas Tumėnas – į Tarybą išrinktas Lietuvių etninės kultūros draugijos teikimu, daktaras, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas.

Jonas Vaiškūnas – į Tarybą išrinktas Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, Molėtų krašto muziejaus etnografas.

Daiva Vyčinienė – į Tarybą išrinkta Lietuvos universitetų rektorių konferencijos teikimu, daktarė, profesorė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros vedėja.

Aušra Žickienė – į Tarybą išrinkta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto teikimu, daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

 

 


Naujausi pakeitimai - 2017-02-06
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7025&p_d=35314&p_k=1