Apie Tarybą 

Regioninės tarybos


Taryba turi regionines etninės kultūros globos tarybas – regioninius etninės kultūros globos tarybos padalinius. Į juos Tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka atstovus deleguoja etnografiniame regione veikiančios visuomeninės organizacijos ir valstybės institucijos, susijusios su etninės kultūros globa.

Regioninės tarybos yra penkiuose etnografiniuose Lietuvos regionuose:

Jų tikslas - daryti įtaką etninės kultūros sklaidai etnografiniuose regionuose, laiduojančiai regioninio savitumo išsaugojimą, tautinio tapatumo ir savimonės stiprinimą, užtikrinti etninės kultūros paveldo apsaugą ir gyvosios tradicijos plėtrą, etninės kultūros objektų ir subjektų globą, įtraukti į etninės kultūros veiklą suinteresuotas institucijas, visuomenines organizacijas, vietos bendruomenes.

Regioninės tarybos įsteigtos vadovaujantis Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu (Žin., 1999, Nr. 82-2414) bei Tarybos nutarimu "Dėl regioninių tarybų sudarymo ir organizavimo tvarkos". Savo veikloje, be pagrindinių šalies įstatymų, jos vadovaujasi Regioninių tarybų nuostatais bei Regioninių tarybų reglamentais.

Regioninių tarybų nariai >>>

Regioninių tarybų veikla >>>

 


Naujausi pakeitimai - 2015-08-25
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7025&p_d=93592&p_k=1