Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl Etninės kultūros globos tarybos darbo reglamento patvirtinimo"


 2009 m. gruodžio 15 d. Nr. TN-3

VilniusVadovaudamasi Etninės kultūros globos tarybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. IX-2532 (Žin., 2004, Nr. 165-6027), Etninės kultūros globos taryba n u t a r i a:

  1. Patvirtinti Etninės kultūros globos tarybos darbo reglamentą (pridedama).

  2. Pripažinti netekusiu galios:

2.1 Etninės kultūros globos tarybos 2005 m. rugsėjo 28 d. nutarimu patvirtintą Etninės kultūros globos tarybos darbo reglamentą.
Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė


PATVIRTINTA
Etninės kultūros globos tarybos
2009 m. gruodžio 15 d.
nutarimu Nr. TN-3Etninės kultūros globos tarybos darbo reglamentas


 I. Bendrosios nuostatos

 

1. Etninės kultūros globos tarybos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Tarybos darbo tvarką. Reglamentą tvirtina ir keičia Taryba.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Respublikos Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu (Žin., 1999, Nr. 82-2414), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Etninės kultūros globos tarybos nuostatais, patvirtintais LR Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. IX-2532 (Žin., 2004, Nr. 165-6027), šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais.


 II. Tarybos struktūra

 

3. Taryba yra kolegiali institucija, kurią sudaro 21 narys. Nariai į Tarybą yra skiriami vadovaujantis Etninės kultūros globos tarybos nuostatų IV skyriaus 8 punktu.

4. Tarybos pirmininką 4 metams skiria ir atleidžia LR Seimas. Tarybos pirmininkas turi pavaduotoją, kurį renka Taryba iš savo narių. Pavaduotojo kandidatūrai turi pritarti 2/3 Tarybos narių.

5. Tarybos pirmininko funkcijos:

5.1. organizuoti Tarybos darbą;

5.2. valdyti biudžeto asignavimus;

5.3. šaukti Tarybos posėdžius ir jiems vadovauti, rūpintis posėdžiams teikiamų nutarimų projektų rengimu;

5.4. parašu tvirtinti Tarybos nutarimus;

5.5. atstovauti Tarybai;

5.6. dalyvauti išplėstiniuose regioninių tarybų posėdžiuose;

5.7. teikti Tarybai tvirtinti jos išlaidų sąmatą, sekretoriato struktūrą ir pareigybių sąrašus;

5.8. vadovauti Tarybos sekretoriatui, įstatymų nustatyta tvarka priimti ir atleisti iš jo

valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, tvirtinti pareigybių aprašymus;

5.9. pagal savo kompetenciją priimti kitus sprendimus;

5.10. ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaityti Seimui už Tarybos darbą.

6. Kai Tarybos pirmininkas laikinai negali eiti pareigų, šio Reglamento 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 punktuose nurodytas funkcijas atlieka Tarybos pirmininko pavaduotojas.

7. Tarybos vykdomasis organas yra Tarybos sekretoriatas, kurio struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina Taryba, o pareigybių aprašymus tvirtina Tarybos pirmininkas.

8. Tarybos sekretoriato funkcijos:

8.1. aptarnauti Tarybos, jos ekspertų veiklą;

8.2. rengti Tarybos dokumentų projektus ir kitą medžiagą;

8.3. rengti Tarybos išlaidų sąmatos projektą;

8.4. konsultuoti piliečius, juridinius asmenis etninės kultūros globos klausimais.


III. Tarybos posėdžiai

 

9. Tarybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu Tarybos ir ekspertų grupių posėdžiuose. Tarybos sprendimai įforminami Tarybos nutarimais.

10. Tarybos posėdžiai rengiami kiekvieno mėnesio antrąjį antradienį, 13 val. Prireikus Tarybos pirmininkas turi teisę keisti posėdžio dieną ir valandą. Posėdžiai vyksta Tarybos patalpose, jeigu Taryba nenusprendžia kitaip. Posėdžio trukmė – 2-3 val. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais posėdžiai gali būti nerengiami.

11. Klausimai gali būti sprendžiami ir Tarybos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja 2/3 Tarybos narių. Tarybos nariui netekus įgaliojimų, kvorumas skaičiuojamas pagal realų Tarybos narių skaičių.

12. Tarybos nariai, dalyvaujantys posėdyje, pasirašo posėdžio dalyvių lape.

13. Prireikus į Tarybos posėdžius kviečiami specialistai, suinteresuotų įstaigų atstovai ir suinteresuoti asmenys.

14. Tarybos sprendimai priimami ne mažiau  kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Tarybos pirmininko balsas.

15. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti rengiamas pasiūlius Tarybos pirmininkui arba 1/3 Tarybos narių. Apie neeilinius Tarybos posėdžius visiems Tarybos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 3 dienas.

16. Kartą per metus rengiamas bendras Tarybos ir regioninių tarybų atstovų posėdis.

17. Visi siūlomi svarstymui projektai ir dokumentai Tarybos sekretoriatui pateikiami raštu

arba elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki Tarybos posėdžio.

18. Tarybos posėdžio darbotvarkę (toliau – darbotvarkė) sudaro Tarybos pirmininkas, darbotvarkėje nurodoma kiekvieno klausimo svarstymo preliminari trukmė. Posėdžio medžiaga Tarybos nariams pateikiama elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki posėdžio.

19. Taryba gali keisti savo posėdžio darbotvarkę paprasta posėdyje dalyvaujančiųjų Tarybos narių balsų dauguma.

20. Pasisakymų tvarką ir trukmę nustato posėdžio pirmininkas.

21. Tarybos pirmininkas iš Tarybos sekretoriato darbuotojų paskiria posėdžių sekretorių. Posėdžiai protokoluojami Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka. Gali būti daromas posėdžio garso įrašas. Parengtas posėdžio protokolas elektroniniu paštu išsiunčiamas Tarybos nariams, kurie per 3 dienas gali pareikšti savo pastabas. Patvirtintas Tarybos posėdžio protokolas elektroniniu paštu išsiunčiamas Tarybos nariams ir Tarybos padaliniams – regioninėms taryboms.

22. Tarybos dokumentai rengiami ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.

23. Apie Tarybos nutarimus ir ekspertų grupių išvadas informuojamos institucijos, susijusios su nutarimo turiniu, taip pat regioninės tarybos.

24. Tarybos sprendimai nustatyta tvarka skelbiami "Valstybės žinių" priede "Informaciniai pranešimai".


IV. Tarybos nariai

 

25. Tarybos nariai privalo dalyvauti Tarybos posėdžiuose.

26. Jeigu Tarybos narys be pateisinamos priežasties nedalyvavo keturiuose posėdžiuose iš eilės, Taryba sprendimu kreipiasi į tą narį išrinkusią ar paskyrusią instituciją dėl jo atšaukimo ir naujo eksperto skyrimo į Tarybą. Negalėdamas dalyvauti posėdyje, narys informuoja Tarybos sekretoriatą. Vietoj Tarybos nario į Tarybos posėdį atvykęs kitas asmuo iš narį delegavusios institucijos neturi teisės balsuoti priimant Tarybos sprendimus.

27. Tarybos narys turi teisę:

27. 1. siūlyti sušaukti neeilinį Tarybos posėdį;

27. 2. siūlyti įrašyti į Tarybos posėdžio darbotvarkę papildomą klausimą.

27.3. teikti siūlymus etninės kultūros globos klausimais;

27.4. dalyvauti ekspertų grupių darbe;

27.5. dalyvauti išplėstiniuose regioninių tarybų posėdžiuose;

27.6. susipažinti su Tarybos bei regioninių tarybų protokolais ir nutarimais, ekspertų grupių išvadomis.

 

V. Ekspertų grupės

 

28. Taryba turi teisę sudaryti laikinas ekspertų grupes etninės kultūros globos problemoms nagrinėti ir norminių teisės aktų, susijusių su etninės kultūros globos problemomis, projektams rengti. Į šias grupes gali būti pasitelkti ir specialistai ne iš Tarybos narių. Ekspertų grupė išsirenka savo pirmininką, teikia pasiūlymus ir išvadas Tarybai.

 

VI. Regioninės tarybos

 

29. Tarybos padaliniai yra regioninės tarybos, veikiančios 5-iuose Lietuvos etnografiniuose regionuose (toliau – regionas) – Aukštaitijoje, Dzūkijoje (Dainavoje), Mažojoje Lietuvoje, Sūduvoje  (Suvalkijoje) ir Žemaitijoje. Į jas Regioninių etninės kultūros globos tarybų bendrųjų nuostatų nustatyta tvarka atstovus deleguoja tame etnografiniame regione veikiančios visuomeninės organizacijos ir valstybės institucijos, susijusios su etninės kultūros globa.

30. Pagrindinis Regioninės tarybos uždavinys – padėti Tarybai spręsti strateginius etninės kultūros globos, plėtros ir politikos klausimus regione.

31. Regionin tarybų bendruosius nuostatus ir kiekvienos regioninės tarybos personalinę sudėtį 4 metams tvirtina Etninės kultūros globos taryba.

32. Regioninės tarybos nariai 2 metams renka regioninės tarybos pirmininką. Jį tvirtina Taryba.

33. Kartą per metus kiekvienoje regioninėje taryboje rengiamas išplėstinis posėdis, kuriame dalyvauja Tarybos pirmininkas, kiti Tarybos nariai ar kitų regioninių tarybų atstovai. Posėdyje išklausoma regioninės tarybos ataskaita. Ji Tarybos sekretoriatui pateikiama likus vienai savaitei iki išplėstinio regioninės tarybos posėdžio.

34. Etnografiniai regionai gali turėti subregionus, atstovaujamus regioninėje taryboje.

 

VII. Tarybos lėšos

 

35. Tarybos išlaidų sąmatą tvirtina Taryba.

36. Tarybos lėšos naudojamos vadovaujantis Etninės kultūros globos tarybos nuostatų VI skyriaus 28 punktu ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių iš valstybės biudžeto skiriamų asignavimų, nustatyta tvarka.

37. Tarybos narių ir ekspertų darbo apmokėjimo tvarka nustatoma atskiru dokumentu, kurį patvirtina Tarybos pirmininkas.


Naujausi pakeitimai - 2011-03-09


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=93613&p_k=1